สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม    สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม   
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์
เกียรติประวัติ
บุคลากรในโรงเรียน
ค่าธรรมเนียนการศึกษา
คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน
หลักสูตรดนตรีคีรีบูน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
แผนที่โรงเรียน
ผลงานนักเรียน
แผนผังโรงเรียน


ท่านพอใจในการทำเว็บไซต์หรือเปล่า
มากมากมาก
มากเฉยๆ
สุดยอดครับ
พอใช้นะจ๊ะ
ไม่มีเลยครับ
ดูผลโหวด
 
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาโรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
ใบอนุญาตเลขที่  8-2509 เขียนที่กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2509  
ให้ นางสาววารินทร์ สองเมือง อายุ 20 ปี สัญชาติ ไทย  เชื้อชาติ ไทย หลักฐาน คหปตานี 
เป็นเจ้าของจัดตั้งโรงเรียนขึ้นที่ เรือนไม้สองชั้น 1 หลัง เลขที่ 3/920ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองถนน 
อำเภอบางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220 โดยใช้ชื่อ โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์ 
ประเภทโรงเรียนอนุบาล  ชื่ออักษรย่อ น.ว.ว.ประเภทของโรงเรียน
โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์เป็นโรงเรียนเอกชน 
ประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้งโรงเรียน
ตั้งอยู่เลขที่3/920 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
โทรศัพท์ 02-521-1520 , โทรสาร 02-521-2967แผนที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
ถนนพหลโยธิน เลขที่ 3/920 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220