สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม    สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม   
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญาโรงเรียน
วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์
เกียรติประวัติ
บุคลากรในโรงเรียน
ค่าธรรมเนียนการศึกษา
คณะที่ปรึกษาของโรงเรียน
หลักสูตรดนตรีคีรีบูน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
เครื่องแบบเครื่องแต่งกาย
แผนที่โรงเรียน
ผลงานนักเรียน
แผนผังโรงเรียน


ท่านพอใจในการทำเว็บไซต์หรือเปล่า
มากมากมาก
มากเฉยๆ
สุดยอดครับ
พอใช้นะจ๊ะ
ไม่มีเลยครับ
ดูผลโหวด
 
ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญา

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม


     สามัคคี         หมายถึง มีความรักใคร่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

     มีวินัย          หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบกฎระเบียบของโรงเรียน

     ใฝ่ศึกษา        หมายถึง นักเรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำมาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

     จรรยางาม     หมายถึง นักเรียนเป็นผู้มีกิริยามารยาทที่งดงามทั้ง กาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ หมายถึง ความเป็นไทย
อัตลักษณ์

อัตลักษณ์  หมายถึง วินัย จรรยางาม
โรงเรียนอนุบาลนิเวศน์วารินทร์
ถนนพหลโยธิน เลขที่ 3/920 ม.8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220